ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

DATUM VAN LAATSTE REVISIE: 12 JUNI 2018

Deckers Outdoor Corporation, met inbegrip van zijn wereldwijde gelieerde ondernemingen Deckers Consumer Direct Corp, Deckers Asia Pacific Limited, Deckers Asia Pacific Retail Limited, Deckers UK Ltd, Deckers Europe Ltd, Deckers Japan GK, Deckers France SAS, Deckers Benelux BV, Deckers; Deckers (Beijing) Trading Co., Ltd, Deckers Footwear (Shanghai) Co.’Ltd. (in het vervolg "wij," "ons," "onze," of "Deckers" genoemd), vertegenwoordigt de merken UGG®, Teva®, Sanuk®, Koolaburra® (Volksrepubliek China niet inbegrepen) en Hoka ONE ONE® voor e-commerce. Onze activiteiten zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen, dus kijk regelmatig op deze website voor wijzigingen of updates.

Uw gebruik van deze website is gebonden aan deze Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid en ons Cookiesbeleid. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, controleer deze dus regelmatig. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden of met een revisie ervan, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van deze website. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website. Ze zijn echter niet van toepassing op aankopen, die via deze website worden gedaan.

Wij behouden ons het recht voor deze website zonder kennisgeving stop te zetten of aan te passen. Mocht deze website om welke reden ook op enig moment of gedurende een periode niet beschikbaar zijn, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot de website of tot delen ervan beperken. Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot deze website op enig moment zonder kennisgeving op te schorten, te beperken of te beëindigen.

DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GAAT U AKKOORD MET ARBITRAGE OF MOGELIJKE CLAIMS MET BETREKKING TOT OF VOLGENDE UIT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. U ZIET AF VAN BELANGRIJKE RECHTEN, WAARONDER HET RECHT OP JURYRECHTSPRAKK. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF REVISIES ERVAN, MOET U HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ONMIDDELLIJK STAKEN.

INTELLECTUEEL EIGENDOM, AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKEN

Alle tekst, grafische voorstellingen, logo's, pictogrammen van knoppen, afbeeldingen, audioclips, video's, software, downloads en andere inhoud op deze website zijn het eigendom van Deckers en zijn onderworpen aan verschillende auteursrechten in de Verenigde Staten en aan het internationale auteursrecht. Auteursrechten, handelsmerken of presentaties van Deckers mogen niet worden gebruikt zonder onze schriftelijke toestemming. Onder dergelijke items vallen ook onze naam, logo's en andere grafische voorstellingen, logo's, paginatitels, pictogrammen van knoppen, scripts en servicenamen van Deckers producten, diensten en programma's. Uw gebruik van het materiaal op deze website is beperkt tot het elektronisch kopiëren en afdrukken van pagina's van de site voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik (bijv. afdrukken van een orderbevestiging of andere doeleinden met betrekking tot het bestellen of het zoeken van producten). Zonder expliciete schriftelijke toestemming van Deckers is elk ander gebruik van inhoud op deze website (waaronder het gebruik van links en frames) ten strengste verboden.

OPMERKINGEN/BLOGS OP ONZE WEBSITE PLAATSEN

Deckers kan blogs beschikbaar stellen. Zo kunt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond onze producten en opmerkingen delen met ons en met andere gebruikers. De opmerkingen die geplaatst worden, worden niet vooraf door ons gecontroleerd. Daarom zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan; materiaal wordt echter door ons bewerkt of verwijderd als wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is en als wij op de hoogte gebracht zijn van ongeschikte of onwettige inhoud. Een opmerking plaatsen is eenvoudig: u hoeft u niet bij de website aan te melden – vermelding van uw naam en een geldig e-mailadres is voldoende. Hoewel we u aanmoedigen om gebruik te maken van onze blogfunctie, keuren we niet alle inhoud goed die door gebruikers geplaatst wordt. We willen dat het blog zoveel mogelijk van u is, maar we verzoeken u bij het plaatsen van een opmerking rekening te houden met enkele richtlijnen.

WAT TE VERMIJDEN:

 1. Taal die kan worden opgevat als beledigend, smadelijk, lasterlijk, onfatsoenlijk, schadelijk, pestend, schendend, intimiderend, bedreigend, hatelijk, grof, vulgair, obsceen, pornografisch, godslasterlijk, seksueel expliciet of seksueel/raciaal/cultureel/etnisch beledigend;
 2. Persoonlijke gegevens, zoals een e-mailadres, postadres, schermnaam voor instant messaging of een telefoonnummer;
 3. Advertenties of commerciële inhoud, waarin producten of diensten worden aangeprezen;
 4. Junkmail, kettingbrieven en spam;
 5. Gegevens waarmee u zich voordoet als een ander (wees uzelf);
 6. Onjuiste, misleidende, onnauwkeurige, frauduleuze of valse inhoud;
 7. Gegevens die in strijd zijn met lokale, landelijke of internationale wetten;
 8. Virussen; en
 9. Inhoud waarmee gepoogd wordt wachtwoorden of account-/privégegevens van andere gebruikers te verkrijgen.

DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT HET VOLGENDE VERBODEN IS:

 1. Gebruik van de website op een zodanige manier, dat hierdoor mogelijk criminele activiteiten aangemoedigd, bewerkstelligd of uitgevoerd worden of activiteiten, producten of diensten worden aangeprezen;
 2. Het gebruik van onbehoorlijke, bedreigende of beledigende taal met inbegrip van maar niet beperkt tot lasterlijke, racistische, seksistische, leeftijd discriminerende, homofobe of seksueel expliciete taal;
 3. Verspreiding van illegaal, auteursrecht schendend, adverterend, onbehoorlijk of beledigend materiaal, of verzending van bestanden met virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke programma's; of
 4. Het gebruik van de website voor andere doeleinden dan uw persoonlijk gebruik.

FOUTEN EN ONNAUWKEURIGHEDEN

Deckers probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Maar hoewel wij ernaar streven u volledige, actuele en nauwkeurige informatie aan te bieden. Toch kan er inhoud op onze website staan, waarin menselijke en/of technologische fouten voorkomen (bijv. typografische fouten, onnauwkeurigheden, omissies, etc.). Deze inhoud kan informatie bevatten over prijzen, beschrijvingen en beschikbaarheid en ook materiaal dat onvolledig of verouderd is. Deckers garandeert niet dat de productbeschrijving of andere inhoud accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is. Als een product dat door Deckers zelf wordt aangeboden, niet is zoals het is beschreven, is uw enige remedie om het in ongebruikte staat te retourneren. Deckers behoudt zich het recht voor om dergelijke informatie te corrigeren, ook als een bestelling al geplaatst is. Wij kunnen informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of bijwerken. Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor eventueel ongemak als gevolg van deze fouten.

ONBEKENDE KOSTEN OP DE CREDITCARD

Let op het volgende in verband met onbekende kosten:

 1. Een bank heeft een autorisatieblokkering geplaatst op recent geannuleerde of gewijzigde ordes. Als u een order plaatst, neemt Deckers contact op met de uitgevende bank om de geldigheid van de betaalwijze te bevestigen. Uw bank reserveert het geld tot het transactieproces of de autorisatie vervalt, maar dit is geen feitelijke belasting. Als u de order hebt geannuleerd, wordt de autorisatie van uw rekening verwijderd in overeenstemming met het beleid van uw bank. Om een autorisatie te verwijderen, moet u contact opnemen met uw bank om te informeren hoe lang ze autorisatie voor orders online vasthouden.
 2. Een order is geplaatst door een familielid, vriend of collega die toegang heeft tot uw kaartnummer.
 3. Extra kaarten zijn gekoppeld aan de credit- of debitrekening.
 4. Een nabesteld of vooraf besteld artikel is verzonden.
 5. Een geschenk is verzonden.
 6. Een order is over meerdere zendingen verdeeld of naar meerdere ontvangstadressen verzonden.
 7. Een order is verzonden voor een mislukte betaling. In dat geval proberen we tot tweemaal contact op te nemen met de klant. Als na twee werkdagen geen antwoord is ontvangen, proberen we de open balans op de kaart in ons bestand te belasten.

FOUTEN BIJ DE VERZENDING

Als uw order aangeeft dat deze bezorgd is maar u hebt deze niet ontvangen, dan moet hiervoor bij ons bedrijf een claim worden ingediend. We zorgen niet voor terugbetaling of vervanging van het artikel zonder een openstaande claim bij ons bedrijf. Deze orders kunnen onderworpen worden aan een uitgebreid onderzoek bij de vervoerder. Terugbetaling of vervanging vindt pas plaats nadat het onderzoek volledig is afgerond. De gemiddelde tijd vor een onderzoek is acht werkdagen.

TOEGANG TOT WEBSITE EN INHOUD

Toegang tot deze website en de inhoud ervan kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in het geval van systeemstoringen, noodzakelijk onderhoud of herstel of om redenen van overmacht. Wij hebben al het mogelijke gedaan om de desbetreffende producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleuren die wij gebruiken en de weergave- en kleurmogelijkheden van uw eigen computermonitor kunnen een grote invloed hebben op de kleuren, die u daadwerkelijk op uw scherm ziet. Deckers kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele beperkingen van uw monitor. Evenmin kunnen wij garanderen dat de kleur, textuur of overige details van de producten die op uw scherm worden weergegeven, nauwkeurig zijn dan wel identiek zijn aan die van het daadwerkelijke product.

GEEN VERTROUWELIJKHEID

Wij wensen geen vertrouwelijke of gevoelige informatie te ontvangen via deze website, tenzij deze informatie vereist is voor het plaatsen van een bestelling (raadpleeg ons Privaybeleid). Als u andere informatie aan ons doorgeeft, verleent u ons toestemming om deze zonder vergoeding op welke manier ook te gebruiken. Wij zullen uw naam niet gebruiken voor andere doeleinden dan het leveren van diensten aan u, tenzij wij wettelijk hiertoe verplicht zijn of tenzij u ons hiervoor toestemming hebt verleend.

KINDEREN

Deckers verkoopt geen producten die door kinderen gekocht kunnen worden; wij verkopen producten voor kinderen die door volwassenen gekocht kunnen worden. Als u jonger dan 18 jaar bent, raadpleeg dan uw ouder of voogd voordat u de website gebruikt, aangezien zij de bestelling namens u dienen te plaatsen.

PRIVACYBELEID

Lees ons Privacybeleid dat belangrijke informatie bevat over het gebruik van uw persoonsgegevens en overige informatie met betrekking tot uw privacy.

COOKIESBELEID

Raadpleeg ons Cookiesbeleid, dat belangrijke informatie bevat over ons gebruik van cookies op onze betreffende websites.

BELEID EN PROCEDURES BETREFFENDE RETOURZENDINGEN IN E-COMMERCE

Raadpleeg het gedeelte Beleid en procedures betreffende retourzendingen in e-commerce, dat belangrijke informatie bevat over het terugzenden van producten die u op deze website aangeschaft hebt.

SCHADEVERGOEDING

U stemt ermee in om Deckers, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle claims, verliezen, schulden, onkosten, schade en kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot advocatenkosten, die voortvloeien uit of verband houden met uw nalatig, onrechtmatig, onbevoegd of kwaadwillig gebruik van Inhoud, gebruik van de website, gedrag in verband met de Website of ten opzichte van overige gebruikers van de website, of enige schending van deze Gebruiksvoorwaarden, van wetten of van rechten van derden.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In zoverre de wet het toestaat, doet Deckers geen toezeggingen en geeft geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, ten aanzien van deze website, de inhoud ervan of de informatie die op of via deze site beschikbaar is – zij worden geleverd "in de huidige staat" en met alle gebreken. Voor zover wettelijk toegestaan zijn Deckers en onze directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, opdrachtnemers, opvolgers of de vertegenwoordigers hiervan niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van deze website of van sites die eraan gekoppeld zijn. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt voor directe, indirecte, gevolg-, uitzonderlijke, strafrechtelijke of overige schade en voor schade als gevolg van verminderde inkomsten, bedrijfsonderbrekingen of het verlies van gegevens of informatie, ongeacht of we van tevoren op de hoogte waren van het risico op dergelijke schade.

GEEN VERKLARING VAN AFSTAND/SCHEIDBAARHEID

Mocht Deckers geen actie ondernemen als u deze Gebruiksvoorwaarden schendt, mag dit niet worden opgevat als een doorlopende verklaring van afstand of een afzien van een dergelijk recht om actie te ondernemen. Wij mogen onze rechten en rechtsmiddelen in elke situatie uit blijven oefenen, waarin u deze Gebruiksvoorwaarden schendt. Mocht een deel van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechter of toezichthouder als niet rechtsgeldig of niet uitvoerbaar worden beoordeeld, dan blijven de overige bepalingen van kracht.

TOEPASSELIJK RECHT

Als u ervoor kiest om onze website te bezoeken, stemt u ermee in dat de gebruiksvoorwaarden en geschillen die eventueel tussen u en Deckers kunnen ontstaan, onder de volgende wetten vallen:

 • Voor klanten die wonen in de Verenigde Staten geldt de wet van California.
 • Voor klanten die wonen in Canada geldt de Canadese wet.
 • Voor klanten die wonen in het Verenigd Koninkrijk geldt de Engelse wet.
 • Voor klanten die wonen in Japan geldt de Japanse wet.
 • Voor klanten die wonen in China geldt de wet van de VRC.
 • Voor klanten die wonen in Hong Kong geldt de wet van Hong Kong.
 • Voor klanten die wonen in Italië geldt de Italiaanse wet.
 • Voor klanten die wonen in Duitsland geldt de Duitse wet.
 • Voor klanten die wonen in Nederland geldt de Nederlandse wet.
 • Voor klanten die wonen in Frankrijk geldt de Franse wet.
 • Voor alle andere klanten die buiten Europa wonen en hierboven niet specifiek genoemd zijn, geldt de Engelse wet.

GESCHILLEN

WIJ ZULLEN ALLES IN HET WERK STELLEN OM GESCHILLEN OVER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ONDERLING OP TE LOSSEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT EVENTUELE GESCHILLEN OVER UW BEZOEK AAN ONZE WEBSITE OF OVER DE OP DE WEBSITE AANGESCHAFTE PRODUCTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GESCHILLEN OVER PRIVACY, WORDEN VOORGELEGD AAN VERTROUWELIJKE ARBITRAGE IN DE ONDERSTAANDE ARBITRAGECENTRA. DOOR AKKOORD TE GAAN MET ARBITRAGE, ZIET U AF VAN BELANGRIJKE RECHTEN, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK EN HET RECHT OM EEN ACTIE VOOR EEN RECHTBANK TE BRENGEN.

VOOR KLANTEN DIE WONEN IN DE VERENIGDE STATEN: ARBITRAGE ONDER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF OVERIG BELEID VAN DECKERS, IS GEBONDEN AAN DE ACTUELE REGELS VAN DE AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION. DE UITSPRAAK VAN DE BEMIDDELAAR IS BINDEND EN KAN ALS UITSPRAAK WORDEN OVERGENOMEN DOOR EEN BEVOEGDE RECHTER. VOOR ZOVER TOEGESTAAN IN DE GELDENDE WETTEN, MAG ARBITRAGE OVER DE WEBSITE OF OVER PRODUCTAANKOPEN OP DE WEBSITE NIET WORDEN SAMENGEVOEGD MET EEN ARBITRAGE DIE BETREKKING HEEFT OP EEN ANDERE PARTIJ, HETZIJ DOOR KLASSENARBITRAGEPROCEDURES OF ANDERSZINS.

VOOR KLANTEN DIE WONEN IN EMEA: ARBITRAGE ONDER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF OVERIG BELEID VAN DECKERS IS GEBONDEN AAN DE INTERNATIONALE REGELS VAN DE EUROPEAN COURT OF ARBITRATION. DE UITSPRAAK VAN DE BEMIDDELAAR IS BINDEND EN KAN ALS UITSPRAAK WORDEN OVERGENOMEN DOOR EEN BEVOEGDE RECHTER. VOOR ZOVER TOEGESTAAN IN DE GELDENDE WETTEN, MAG ARBITRAGE OVER DE WEBSITE OF OVER PRODUCTAANKOPEN OP DE WEBSITE NIET WORDEN SAMENGEVOEGD MET EEN ARBITRAGE DIE BETREKKING HEEFT OP EEN ANDERE PARTIJ, HETZIJ DOOR KLASSENARBITRAGEPROCEDURES OF ANDERSZINS.

VOOR KLANTEN DIE WONEN IN APAC: ARBITRAGE ONDER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF OVERIG BELEID VAN DECKERS IS GEBONDEN AAN DE ACTUELE REGELS VAN DE HONG KONG INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (HKIA). DE UITSPRAAK VAN DE BEMIDDELAAR IS BINDEND EN KAN ALS UITSPRAAK WORDEN OVERGENOMEN DOOR EEN BEVOEGDE RECHTER. VOOR ZOVER TOEGESTAAN IN DE GELDENDE WETTEN, MAG ARBITRAGE OVER DE WEBSITE OF OVER PRODUCTAANKOPEN OP DE WEBSITE NIET WORDEN SAMENGEVOEGD MET EEN ARBITRAGE DIE BETREKKING HEEFT OP EEN ANDERE PARTIJ, HETZIJ DOOR KLASSENARBITRAGEPROCEDURES OF ANDERSZINS.