Deckers Europa Limited algemene voorwaarden voor online verkoop

(1) Inleiding/toepasselijkheid

Lees deze verkoopvoorwaarden zorgvuldig door. Voordat je via onze website producten bestelt, wordt je gevraagd uitdrukkelijk in te stemmen met deze verkoopvoorwaarden. Deze algemene verkoopvoorwaarden (‘Algemene voorwaarden’) zijn van toepassing op de aankoop van producten van het Deckers-merk (met inbegrip van, maar niet beperkt tot ‘HOKA®’, ‘Teva’, ‘Hoka One One’ en ‘Sanuk’ op de Europese websites van Deckers – www.ugg.com/uk/, www.ugg.com/fr, www.ugg.com/nl, www.ugg.com/de, www.ugg.com/eu, www.ugg.com/it, www.teva.co.uk, www.teva-eu.com, www.uk.sanuk.com en www.hokaoneone.eu voor zover deze websites bestemd zijn om te worden gebruikt door consumenten in Europa (hierna: de ‘Website(s)’).

(2) Interpretatie

In deze Algemene voorwaarden verwijst ‘we’ (en dienovereenkomstig ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’) naar Deckers Europe Limited; en verwijst ‘je’ (en dienovereenkomstig ‘jij’, ‘jou’ en ‘jouw’) naar onze klant of potentiële klant voor producten.

(3) Bestelprocedure

Advertenties van onze producten op een van onze Websites vormen een ‘vrijblijvend aanbod’; en jouw bestelling van producten vormt een contractueel bod. Er zal pas een overeenkomst tussen jou en ons tot stand komen indien en wanneer wij je bestelling accepteren conform de hieronder beschreven procedure. Alle voorraad is afhankelijk van beschikbaarheid en vraag en we kunnen niet garanderen dat een bepaald artikel beschikbaar zal zijn.

Om een overeenkomst voor de aankoop van producten met ons aan te gaan, moet je de volgende stappen doorlopen:

Bestellingen op de Website worden als volgt geplaatst:

 • a) Zoek de gewenste producten (inclusief aanpassingen daarvan indien van toepassing)
 • b) Voeg de producten die je wilt bestellen toe aan het winkelmandje
 • c) Ga naar de kassa
 • d) Voer je aflever- en factureringsgegevens in
 • e) Controleer je bestelling
 • f) Verzend je bestelling
 • g) Ontvang per e-mail een bevestiging van je bestelling

Wij bewaren geen exemplaar van deze verkoopvoorwaarden met betrekking tot jouw specifieke bestelling. We kunnen de versie van deze verkoopvoorwaarden op de Website van tijd tot tijd bijwerken en kunnen niet garanderen dat de versie waarmee jij hebt ingestemd nog beschikbaar is. Daarom raden we je aan deze verkoopvoorwaarden te downloaden, af te drukken en te bewaren voor je eigen administratie.

De enige taal waarin we deze verkoopvoorwaarden op deze Website beschikbaar stellen, is het Nederlands.

Voordat je je bestelling plaatst, krijg je de gelegenheid om te controleren of je geen fouten hebt gemaakt en kun je je gegevens nog eens doornemen op de pagina Order bekijken. Eventuele fouten kun je voordat je je bestelling plaatst corrigeren door naast de betreffende velden op ‘Bewerken’ te klikken en de gegevens aan te passen voordat je doorgaat naar de volgende pagina.

Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren. Tevens behouden wij ons het recht voor om bestellingen die wij al hadden aanvaard te annuleren in de volgende situaties, en onder omstandigheden waarin wij hebben besloten dat de bestelling dient te worden geannuleerd, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade of kosten:

 • a) het artikel dat je wilt bestellen is niet beschikbaar (reeds ontvangen betalingen worden gerestitueerd);
 • b) je factureringsgegevens zijn niet correct of kunnen niet worden geverifieerd;
 • c) je bestelling is door onze beveiligingssystemen aangemerkt als een ongebruikelijke bestelling of als een bestelling waarbij sprake kan zijn van oplichting;
 • d) je betaling via een bankoverschrijving is niet binnen 12 kalenderdagen na aanvaarding van je bestelling ontvangen;
 • e) we hebben redenen om aan te nemen dat je jonger bent dan 16;
 • f) we hebben redenen om aan te nemen dat je een wederverkoper bent;
 • g) er stond een fout in de prijsvermelding (zie ook artikel 4 hieronder voor nadere informatie);
 • h) we hebben de bestelling niet kunnen afleveren op het door jou opgegeven adres.

(4) Prijs en betaling

De productprijzen staan vermeld op de Website. De vermelde prijzen zijn inclusief btw. Afhankelijk van het land waar je bestelling wordt afgeleverd, kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht. Nadere informatie over de verzendkosten per land zijn te vinden via de link in de voettekst bij ‘Bezorgingsinformatie’.

De prijzen staan vermeld in euro’s, behalve voor het VK, waar de prijzen zijn vermeld in GBP. Als je lokale valuta afwijkt van de valuta waarin de prijzen zijn vermeld, wordt door je bank de wisselkoers gerekend zoals die is op de dag van de aankoop. Het is mogelijk dat je bank een andere wisselkoers hanteert. Daarop hebben wij geen invloed.

De Website bevat een grote hoeveelheid producten. Daarom is het altijd mogelijk dat niet alle prijzen op de Website correct zijn. Deckers is niet gebonden aan onjuist vermelde prijzen en we behouden ons het recht voor om je bestelling af te wijzen en/of je aankoop te annuleren in het geval van een dergelijke fout.

De op de Website getoonde prijzen kunnen worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om prijzen zonder kennisgeving te wijzigen. Met uitzondering van foutieve prijzen, is de getoonde prijs op het moment waarop jij je bestelling plaatst, de toepasselijke prijs.

Het is mogelijk dat je, afhankelijk van het land waar je bestelling naartoe wordt gestuurd, naast de prijs van de producten nog bezorgkosten moet betalen. Deze worden vermeld wanneer je het product afrekent.

Betalingen dienen te worden gedaan op het moment van het versturen van je bestelling, tenzij betalen op rekening in jouw land mogelijk is. We kunnen de producten achterhouden en/of de overeenkomst tussen ons annuleren indien niet het gehele openstaande bedrag van jou is ontvangen.

(5) Jouw garanties

Jij garandeert ons dat:

 • (a) je zestien (16) jaar of ouder bent, je handelingsbekwaam bent om bindende overeenkomsten aan te gaan en je de volledige bevoegdheid, macht en bekwaamheid hebt om in te stemmen met deze verkoopvoorwaarden;
 • (b) de verstrekte informatie in je bestelling volledig en juist is; en
 • (c) je een consument bent en geen wederverkoper.

(6) Leveringsbeleid

We bezorgen de producten van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van gevallen waarin bezorging op zaterdag wordt aangeboden). We verzenden niet op nationale feestdagen en we bezorgen niet op lokale officiële feestdagen in het land van bestemming. We regelen dat de producten worden bezorgd op het in je bestelling aangegeven afleveradres.

We zullen al het redelijke in het werk stellen om de producten te bezorgen op of vóór de afleverdatum in onze orderbevestiging, die je per e-mail hebt ontvangen.

(7) Eigendomsvoorbehoud

Wij houden het eigendomsrecht op de Deckers-producten tot we voor al deze producten de volledige betaling hebben ontvangen.


(8) Ruil- en retourbeleid

Ons beleid inzake ruilen en retourneren kan worden gevonden op onze klantenservice- en hulppagina’s


(9) WETTELIJK VASTGELEGDE WAARBORGEN VOOR DE CONSUMENT

Alle wettelijk vastgelegde waarborgen die je hebt, en die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt, worden niet beïnvloed door deze verkoopvoorwaarden. 
In het geval van een geschil in verband met de aankoop van producten van Deckers, zullen we ons inspannen om een dergelijk geschil met jou direct op te lossen. Als het ons echter niet lukt het geschil naar jouw tevredenheid op te lossen, heb je het recht om gebruik te maken van de onlinegeschillenbeslechting (‘ODR’) via het ODR-platform via de volgende url: http://ec.europa.eu/odr.

(10) Beperkingen en uitsluiting van aansprakelijkheid

Deckers is uitsluitend aansprakelijk voor door jou geleden schade in het geval dat een dergelijke schade het resultaat is van een aan Deckers toe te schrijven schending van contractuele verplichtingen jegens jou, of in het geval dat de aansprakelijkheid van Deckers voortvloeit uit een toepasselijke wettelijke bepaling.

In geval je schade hebt geleden in verband met onze activiteiten op de Website, is onze aansprakelijkheid beperkt tot:

 • a) schade aan de producten van Deckers of aan andere materialen;
 • b) redelijke en aantoonbare kosten die je hebt moeten maken om achter de oorzaak en de omvang van de schade onder a) te komen;
 • c) redelijke en aantoonbare kosten die je hebt moeten maken om de schade onder a) te voorkomen of beperken.
De maximale vergoeding van de hierboven genoemde schade bedraagt (indien van toepassing) het aankoopbedrag van de betroffen producten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een derde als gevolg van het gebruik van een van onze producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door jou als gevolg van een onjuist gebruik van een van onze producten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste informatie op de Websites. In geval je schade lijdt als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag door ons, is geen van de beperkingen uit dit artikel van toepassing.

(11) Annulering van de overeenkomst

Wij kunnen een overeenkomst voor het leveren van producten die is aangegaan volgens deze verkoopvoorwaarden per direct annuleren middels een schriftelijke kennisgeving aan jou indien je nalaat op tijd het gehele bedrag aan ons te betalen dat je ons uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd bent of indien je een materiële inbreuk pleegt op je verplichtingen jegens ons krachtens de overeenkomst. Bij annulering van een overeenkomst conform dit artikel, hebben wij geen enkele verplichting meer tot het leveren van producten die nog niet zijn geleverd op de datum van de annulering;

(12) Reikwijdte van deze verkoopvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden vormen of behelzen geen enkele toekenning of licentie voor enige intellectuele-eigendomsrechten, behelzen geen licenties voor werken (met inbegrip van software en literaire werken) die bestaan uit of zijn opgeslagen in producten, en behelzen niet de levering van enige diensten door ons of derden in verband met de producten.

(13) Heersend recht

Deze Algemene voorwaarden en alle geschillen die zich voordoen met betrekking daartoe, met inbegrip van de geldigheid daarvan, of met betrekking tot het gebruik van de Website(s) of met betrekking tot enige aankopen op de Websites, worden beheerst door het Engelse recht. Dergelijke geschillen dienen te worden voorgelegd aan de Engelse rechter.

Pay later in 3 interest-free instalments

Your purchase is split into 3 equal card payments.

Your first payment is collected after your order is confirmed. The remaining two will be automatically collected in 30 and 60 days.

No fees, no interest and no credit check. No impact on your credit score.